bodegas xalo
bodegas xalo
politica de privacidad

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

Informació prèvia a la reserva

Les presents Condicions Generals de Reserva (d'ara en avant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgisca entre COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ posa a la seua disposició en la seua www.bodegasxalo.com.

La reserva a través dels llocs web de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establides per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ.

Aquestes condicions seran aplicable sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguen aplicable per a cada cas.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de reserva a distància entre COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerara oportú, anunciant-les dins del termini i en la forma escaient oportuns.

Tots els continguts de la web estan en espanyol, valencià i anglés.

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa que el procediment de reserva a través de les seues pàgines web ve detallat en l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Així mateix, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa que l'usuari pot tindre accés a les condicions d'ús que disposa en la mateixa web.

Per la reserva amb COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ a través del seu website, l'usuari o client declara expressament conéixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i les Condicions Generals. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tindre la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ i la contractació per mitjà d'aquests. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Una vegada efectuada la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la seua reserva en pantalla, podent imprimir aquesta com a comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserves i referència de preus

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ ofereix en l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, les seues característiques i preus. No obstant això, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de la seua pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d'aquestes. D'aquesta manera, els productes i/o serveis oferits a cada moment per la website de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes i/o serveis esmentats.

Indicació dels preus

Cada possible reserva oferida tindrà indicat el seu preu en Euros i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, en el seu cas, siga aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu siga diferent pel motiu anteriorment exposat, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ el comunicarà al client, via e-mail, abans de conducta el cobrament de la reserva.

Disponibilitat

La disponibilitat de les ofertes oferides per COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ a través de la seua pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aqueix moment. En tal cas, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ remetrà un e-mail al client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.

Formes de pagament

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ sol·licita en les reserves a través de la seua pàgina web les dades d'una targeta de crèdit, titular de reserva, per a garantir l'efectivitat d'aquesta. Li recordem que l'establiment efectua el càrrec en la seua targeta de crèdit en realitzar aquesta reserva.

Cancel·lació de la reserva

Si la cancel·lació s'efectua amb més de 24 hores d'antelació l'establiment no efectuarà càrrecs. Si la cancel·lació s'efectua amb menys de 24 hores d'antelació, facultarà a l'establiment a carregar al número de targeta de crèdit facilitada una part de l'import total a satisfer.

Desistiment

Segons el que s'estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seua naturalesa, no puguen ser retornats o puguen deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa els usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i/o de reserva, seran incorporats al sistema de tractament titularitat de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d'aquestes.

Les seues dades es conservaren el termini estrictament necessari per a complir amb les finalitats anteriorment previstes, excepte obligació legal de conservació.

L'informem que la base legal del tractament de les seues dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seua petició a l'adreça esmentada més amunt o al correu electrònic info@bodegasxalo.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa els usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats en les seues pàgines, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre totes dues parts. Així mateix, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a l'adreça *CTRA *XALO-*ALCALALI S/N 03727, *XALO (ALACANT).

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Així mateix, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ té el seu domicili en *XALO, Espanya.

Bodegas Xaló

Adreça:

Ctra. Xaló – Alcalalí s/n. – 03727 Xaló (Alicante).

Tlf. Oficina: 966 480 034.
Email Oficina: info@bodegasxalo.com

Tlf. Visites:
646 79 85 45.
Email visitas: visitas@bodegasxalo.com

Horari

Horario Tienda Bodegas Xaló: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i de 15.00 a 19.00.
Dissabtes: De 10.00 a 14.00. Diumenges: De 10.00 a 13.30.
 
Horario Oficina Bodegas Xaló: De dilluns a divendres de 8.00 a 16.00. Dissabte i diumenge Tancat.
© 2021 Bodegas Xaló. Tots els drets reservats.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram